پريشب باز همه جا پر شد از بوي بهشتي كه بهم هديه دادين… چند روزي بود عطرش و حس نمي كردم…وقتي گناهام زياد ميشه ديگه ازش بوي بهشت نمي ياد…باور مي كنين؟!…مطمئنم باور مي كنين.

/ 0 نظر / 9 بازدید