ویران اما بی نگاه ات...

سخت است، دراز بکشی، اخم کنی، بغض  هم، و اتفاق زندگیت فرو رود در سو تفاهمی که انگار پیدایش شد...

احساس مرگ می آید سراغت...مگر نه اینکه فکر  می کردی جان گرفته  ای؟... جا نمی خوری اما...

/ 0 نظر / 19 بازدید