خداوند هيچ وقت دير نمي كند...

/ 2 نظر / 9 بازدید
*نازنين يار*

سلام؛ با « اين خانقاه جای تو نيست» به روزم. «اگر مقيمی؛ درآي» ...

حسين

سلام خوبی. فقط بايد بگم نمرت ۲۰ اميد وارم که موفق باشی يه سر به کلبی درويشی ما هم بزن