برای من کمی از دست هات را بفرست
حالم بد است
دیوارها تعادلشان را از دست داده اند ...
همیشه فرصت افتادن هست
 همیشه فرصت در خاک غلت زدن
همیشه فرصت در جوی پر لجن دراز کشیدن
همیشه فرصت مردن
 همیشه فرصت کمی از دست های تو
 اما برای من ........ چقدر کم است
حافظ موسوی*

/ 0 نظر / 25 بازدید