مرز نامشخص مفاهیم...

از معجزه تنها عجز،

آسمان ام بی خورشید

ستاره ها را به یاد نمی آورم

پ. ن: روایتی شخصی از   "نیاز شدیدی به معجزه دارم، می خواهم خورشید را در آسمانم نگه دارم"

/ 0 نظر / 26 بازدید